مصاحبه با آیت الله محمد امامی کاشانی

مصاحبه با آیت الله محمد امامی کاشانی

علامه کرباسچیان از نگاه یاران | فصل سوم | قسمت اول
تیزر فصل دوم تاریخ شفاهی زندگی و زمانه علامه کرباسچیان

تیزر فصل دوم تاریخ شفاهی زندگی و زمانه علامه کرباسچیان

فصلی از #تاریخ تربیت ایران‌زمین را، در فصل دوم انتشار مصاحبه‌ها

پرونده‌ها

رویدادها

استاد از نگاه دیگران

«در زیر آسمان هیچ کاری به عظمت انسان‌سازی نیست»

علامه کرباسچیان
شبکه های اجتماعی
رایانامه و تلفن موسسه

info@allamehkarbaschian.ir - ۰۲۱۲۲۶۴۳۹۲۸

All content by Allameh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at Allameh Institute