شعر آقای سیدمهدی صدرالحفاظی۳

تاریخ ایجاد: ۱۴۰۱/۴/۱

تعداد بازدید:۰

شعر آقای سیدمهدی صدرالحفاظی۳


اگر علامه آدم بود و ما هم

چه فرقی هست بین این دو آدم

یکی دریا سپردن کرد با پا

یکی پیمود با کشتی ره یم

یکی در بند تسلیم و رضا بود

یکی در بند هر افزون و هر کم

یکی هردم گل اخلاص بو کرد

یکی روی و ریا آورد هردم

یکی ازخودگذشتن کرد پیشه

یکی پیوسته زد از خویشتن دم

یکی گفتار و کردارش یکی بود

یکی حرف و عمل شد دور از هم

یکی بر زاد عقبی اهتمامش

یکی اسباب دنیایش فراهم

بلی علامه را در دل یقین بود

ولی ما را یقین نگذشت از فم

مرداد ۱۳۸۴
نظر

«در زیر آسمان هیچ کاری به عظمت انسان‌سازی نیست»

علامه کرباسچیان
شبکه های اجتماعی
رایانامه و تلفن موسسه

info@allamehkarbaschian.ir - ۰۲۱۲۲۶۴۳۹۲۸

All content by Allameh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at Allameh Institute