شعر آقای سیدمهدی صدرالحفاظی۲

تاریخ ایجاد: ۱۴۰۱/۴/۱

تعداد بازدید:۰

شعر آقای سیدمهدی صدرالحفاظی۲


روزی ازآنجاکه مرا غم گرفت

دل هوس دیدن آدم گرفت

یک نفَس از نفس بگشتم جدا

آه و فسوسم ره تارم گرفت

زیر همین گنبد نیلوفری

کیست دل از نفس فراهم‌گرفت؟

سر به تکلف ننمودی فرود

یا به تعلق سر خود خم گرفت؟

بود به هم‌پایۀ هر قله‌ای

لیک خود از ذره بسی کم گرفت

محضر او بود به دور از فریب

پایۀ اخلاص چه محکم گرفت

این‌همه را خصلت علامه بود

شهرت او جملۀ عالم گرفت

زیست به‌آزادی و آزاد رفت

تا به‌سلامت ره خرم گرفت

چون که از این گنبد گردون گذشت

جامعۀ مدرسه ماتم گرفت

جامۀ غم بر تن یاران نشست

مرثیۀ ماتم او دم گرفت

مرداد ماه ۸۳
نظر

«در زیر آسمان هیچ کاری به عظمت انسان‌سازی نیست»

علامه کرباسچیان
شبکه های اجتماعی
رایانامه و تلفن موسسه

info@allamehkarbaschian.ir - ۰۲۱۲۲۶۴۳۹۲۸

All content by Allameh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at Allameh Institute