برگزیده شرح و تفسیر مثنوی - قسمت سوم

تاریخ ایجاد: ۱۴۰۲/۶/۲۷

برگزیده شرح و تفسیر مثنوی - قسمت سوم

منتخب علامه کرباسچیان از کتاب شرح و تفسیر مثنوی علامه محمدتقی جعفری


برگزیده کتاب شرح و تفسیر مثنوی استاد علامه جعفری 

( قسمت سوم)

 

جلد12

 

۶            باید به گذشته و آینده بی اعتنا بود و این دو مشغولمان نکند تا از حال باز مانیم

 

۹۵         اسرار نهانی وجود دارد که تنها درون مرد الهی می تواند محرم آن باشد

 

۱۰۲        اگر کسی با رازهای الهی آشنا شد نمی تواند به دیگران بگوید

 

۱۳۱        حرص و جوش افراطی موجب عوارض روانی می شود

 

۱۴۵        احساس ذی حق بودن با نرمی و چاپلوسی سازگار نیست

 

۱۴۷        کسی که جان ندارد نمی تواند به دیگری جان بدهد

 

۱۵۳       هر قدر رشد آدمی بیشتر باشد به خودآگاهی بیشتر می رسد ( تجرد روح )

 

۱۶۰        اندیشه های غیر مستند به وحی دردی را دوا نمی کند

 

۱۶۹        آیا می توان گفت : من فقط باید گلیم خودم را از آب در بیاورم ؟

 

۱۷۵        نردبان هایی دل های آدمیان را به عالم غیب بالا می برد

 

۱۷۶        انسان ها در حال تحرک قدرت ، خودآگاهی را از دست می دهند

 

۲۰۳        من خویشتن را اصلاح کن سپس به اندیشه شناخت و اصلاح دیگران باش

 

۲۵۷        کیفر عشق مجازی

 

۲۶۱        زیبایی معشوق ، عظمت خلاقیت روح عاشق است

 

۲۷۴        مقایسه عشق الهی با عشق های مجازی

 

۳۰۱        شناسایی های بشری محدود است

 

۳۰۶        دانش های بشری ستاره رادر روز می بیند ولی خورشید عشق را که روز را روشن کرده نمی بیند

 

۳۰۷       اگر چیزی را نفهمیدی منکر آن نشو

 

۳۱۳       در صفحه هستی ، عالم دیگری هم وجود دارد

 

۳۱۶        تخلیه لازم است

 

۳۱۹       گر نباشد جوع صد رنج دگر – از پی اش هیضه بر آرد از تو سر

 

۳۲۰       علت خودکشی افراد آن است که خودی ندارد

 

۳۲۶        شیخ می شد با مریدی بی درنگ – سوی شهری نان در آن جا بود تنگ

 

۳۳۱       مردم عادی مثل شیشه  بول اند که محتوی ندارد

 

۳۳۴       دیوژن در روز روشن دنبال انسان می رود

 

۳۴۶       جبر و تفویض قلمرو مشیت الهی 

 

۳۶۱       جبر و تفویض حس دلیل اختیار است

 

۳۷۱      با این که خداوند عالم به همه چیز است امتحان چیست ؟

 

۳۸۰        اگر آن چه را خدا می داند انجام ندهیم علم خدا جهل می شود

 

۳۸۳       معنای امر بین امرین

 

۳۹۴       وجدان صاف اختیار را درک می کند

 

۴۱۶       معنای جف القلم

 

۴۲۴       نیرو را برای دیگران مصرف نکن وقت صحت جمله بارند و حریف – وقت درد و غم به جز حق کو الیف

 

۴۲۶       سر جلوی تو خم می کنند و با این عمل می خواهند تو را نابود کنند

 

۴۲۸       شهرت پرستی را ترک کن

 

۴۴۱        در موقع درک حقایق باید ساکت بود

 

۴۴۳        اگر نوخواه باشید کهنه ها نو می شوند

 

۴۵۳        ای خنک آن را که ذات خود شناخت

 

۴۵۷        الدین النصیحة

 

۴۵۸        گبر گفت اگر ایمان ، ایمان بایزید است من از آن عاجزم

 

۴۷۱        المومن یألف و یؤلف

 

۴۸۲        اگر شراب عقل را زایل می کند پس چرا غربی ها این قدر موفق اند ؟

 

۴۸۷        هر جا حق هست تکلیف هم هست

 

۴۹۹        گوهر گران بهایی که عقل غلام اوست

 

۵۰۸        « نمی بینم پس نیست » درست نیست

 

۵۲۹       عقل را اسیر شهوت نکنید

 

۵۴۵       استمرار ریاضت لازم است

 

۵۶۰        ملک فانی فایده ندارد

 

۵۶۴       مادی می گوید چون نمی بینم پس نیست

 

۵۶۶        اگر« نمی بینم پس نیست » صحیح است باید بزرگان نابود شوند

 

۵۷۳       مزد شبیه فعل نیست

 

۵۸۰        عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده

 

۵۸۴        سر ز هوا تافتن از سروری است

 

۵۸۵        ایمان مقلد فایده ندارد

 

۵۹۰        عرفا بالاتر از خوف و رجا هستند

 

۵۹۵        زندگی انجام وظیفه است

 

۶۰۰        با فراموشی هم مواخذه صحیح است

 

۶۰۵        نعره  لا ضیر ساحران

 

 جلد13

 

۳            آیا قرن بیستم می تواند ادعا کند که معلومات قدما بی نتیجه است ؟

 

۶۰          خم که از دریا دراو راهی بود -  پیش او جیحون ها زانو زند

 

۶۳         از مردم عوام دوری کن ( ای هواشان از زمستان سردتر)

 

۶۸          مه فشاند نور وسگ عوعو کند - هرکسی بر طینت خود می تند

 

۷۲         کوته بینا خوب و بد را از دیده  خود می بینند

 

۷۴          اجزای مادی تا به دامان محبت الهی نروند از تضاد بیرون نمی روند

 

۷۸          خلقم اگر آشنای خود می خواهند – الحق سپر بلای خود می خواهند

 

۸۰          انسان بینوا چنان تورم می کند که در عالم نمی گنجد

 

۹۷          ملاک عظمت و حقارت انسان هدف اوست

 

۱۰۶        معنای خاتم بودن پیامبر اکرم ( ص )

 

۱۴۹        گریز از هوشیاری در مقامات والای تکامل ، غیراز پناه بردن به مخدرات است

 

۱۵۵        مادیات روح را اسیر می کند

 

۱۶۰        ازدواج با متدین باید کرد

 

۱۶۹        ملعون من القی کله علی الناس

 

۱۷۱        نام میری و وزیری و شهی – نیست الا درد و مرگ و جان دهی

 

۱۸۲        حق و باطل را از دل بپرسید

 

۲۰۲        مرگ همسایه مرا واعظ شده

 

۲۱۵        باید در میان مردم بود و رادمردانه زندگی کرد و اجتماع در افراد خودساخته تاثیری ندارد

 

۲۳۰        آدمی زاده خودش را گول می زند : از کودکی به جوانی ، از جوانی به پیری

 

۲۳۹       نیست ها را کنار بگذارید و به هستی بیندیشید

 

۲۶۳        روح در حیطه ی تصرف عقل در نمی آید

 

۲۶۴        امان از سخن پردازی ها که سد راه راهروان است

 

۲۷۶        موتوا قبل ان تموتوا

 

۲۸۲        هموراه با ناتوانی ها مبارزه کنید

 

۳۱۰        آب دادن امام حسین ( ع ) به دشمن و بزرگواری های دیگر

 

۳۲۸        هرقدر آگاهی بیشتر انسانیت بیشتر است

 

۳۳۰        اول و آخر و کم و زیاد از اوصاف ابعاد مادی است

 

۳۳۵       از عدم پذیرش دیگران ملول نشوید

 

۳۴۸        بدوید و با زهم بدوید سکون یعنی مرگ

 

۳۶۴        در هر حال تکامل برای آدمی امکان دارد

 

۳۶۶       حرکت بدون محرک قابل قبول نیست

 

۳۷۵        خودخواهی بشر، حرکت و تغییر دایم عالم را در نظرش زشت نموده است

 

۳۹۰        شهوت پرستان می گویند : ای رهبران روح پرور دست از سر ما بردارید

 

۳۹۸        مادیین مردان حق را به دیده حقارت می نگرند

 

۴۰۰        عالی ترین اعتدال در خلقت جسم و جان آدمی اگر از آن درست بهره برداریم

 

۴۱۵       اسلام ریشه ی بردگی را زد و در زمان عمر بن عبدالعزیز در ممالک اسلامی  فقیر پیدا نمی شد

 

۴۱۶       پول و خطرات آن غیر از حرف زدن راه های دیگری موثرتر برای نفوذ در دیگران هست

 

۴۲۹       شهوت پرستان به مردان حق می گویند بگذارید راحت باشیم

 

۴۳۱       گوشی که از پنبه خودپرستی پر است بانگ الهی را نمی شنود

 

۴۴۱       اگر یکی از فعالیت های روانی سرکوب شود فعالیت دگیری قدرت بیشتر پیدا می کند

 

۴۵۰       معجزات پیامبران برای سرکوبی منکران است نه چشیدن ایمان

 

۴۷۹       واقعیات ، منحصر در محسوسات نیست

 

۴۸۶        آزادی مردم نادان مایه هلاکت خودشان و دیگران است

 

۴۹۵       جبر برای بزرگان بهترین پر و بال است

 

۵۰۴       در وقت رفتن خوب و بد پشیمان اند

 

۵۰۴       اندیشه به یک معنی ذکر است و ذکر به یک معنی اندیشه

 

۵۰۸        در راه خدا تقرب و جذبه را هدف قرار ندهید

 

۵۲۵       انسان کرم پیله نیست که در محاصره بماند

 

۵۴۹       آن چه بر خود نمی پسندی بر دیگران روا ندار

 

۵۵۴       سخن و اندیشه – نیست در ضبطت چو بگشادی دهان

 

۵۸۸       جهان هستی فدای خواست ناروای ما نباید بشود

 

۶۱۱       چون جوهر انسان باز نشده رو به فناست

 

۶۲۸       از سودجویی تا پاک بازی

 

جلد14

 

۱۲         تا چو نیکان بر همه یابد سبق

 

۱۴          پشت پرده خبری است

 

۱۸          انسان مادی چگونه به خدا راه پیدا می کند اگر غیر از ماده چیزی ندارد منشاء این حال چیست ؟

 

۲۰          دلیلی بر نبودن خدا وجود ندارد

 

۲۶          موجود کامل باید واقعیت داشته باشد

 

۶۰          باید از خفاش صفتی گذشت تا بتوان خدا را دید

 

۹۲          اگر چه خودخواهی زندگی بشر را اداره می کند ولی بعضی می توانند خود را رها کنند

 

۹۵          علت و معلول

 

۱۱۵        چشم بینا لازم است

 

۱۲۸       راه خدا شناسی افکار فلسفی نیست

 

۱۴۸       تکیه بر گذشته و آینده نباید کرد

 

۱۹۴       لطف و قهر الهی شبیه لطف و قهر آدمیان نیست

 

۲۰۴       جاذبه های مادی نمی گذارند آدمی به درک حقایق نایل شود

 

۲۲۱       وسایل بیداری لجن مال شده

 

۲۲۲       اگر با خدا آشنا شدیم ، ممکن نیست از او جدا شویم

 

۲۸۹        اگر کسی شکر منعم ظاهری را نکند شکر خدا را نکرده است

 

۳۰۱       با چشم خودتان ببینید

 

۳۱۷      راه لذت از درون دان نز برون

 

۳۱۹       موقع مردن ، شیطان آب می آورد

 

۳۲۳       اندیشه ها و تخیلات طوفانی هستند

 

۳۲۵        دادرسی برای جان ها چه شد ؟

 

۳۵۵       اذا دخل النور القلب انشرح

 

۳۷۲       خود را فدای جام کردیم

 

۳۹۸       منهومان لا یشبعان

 

۴۳۵       برای بزرگان فشارها سازنده است

 

۴۳۸       علم فریب دهنده است

 

۴۸۸        ای بدن مرا به حال خودم بگذار

 

۴۹۹        هیچ چیز ، شرط هیچ چیز نیست ؟!

 

۵۲۰       من کنت مولاه فهذا علی مولاه

 

۵۴۸       صورت و کلام شایسته پیدا کنید

 

۵۶۹       انسان ، خودت باش

 

۵۸۷       خودبینی آدمی را هلاک می کند

 

۵۸۹       امان از قدرت

 

۶۱۴       « مردان خدا کاهل اند » یعنی چه ؟
نظر

«در زیر آسمان هیچ کاری به عظمت انسان‌سازی نیست»

علامه کرباسچیان
شبکه های اجتماعی
رایانامه و تلفن موسسه

info@allamehkarbaschian.ir - ۰۲۱۲۲۶۴۳۹۲۸

All content by Allameh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at Allameh Institute