برگزیده شرح و تفسیر مثنوی - قسمت دوم

تاریخ ایجاد: ۱۴۰۲/۶/۲۷

برگزیده شرح و تفسیر مثنوی - قسمت دوم

منتخب علامه کرباسچیان از کتاب شرح و تفسیر مثنوی علامه محمدتقی جعفری


برگزیده ی کتاب شرح و تفسیر مثنوی استاد علامه جعفری 

(قسمت دوم)

 

 جلد6

 

۱۲۰       جنین در شکم مادر و ما در این جهان

 

۱۴۳        از خود بگذرید

 

۱۴۳       رقص یعنی فروختن شخصیت

 

۱۴۶        شوخی و دروغ

 

۱۵۵       حقایق آشکار می شود

 

۱۵۶       ساعات مرگ

 

۱۶۰        گذشت عمر

 

۱۶۲        آرزوها تمامی ندارد

 

۱۶۵        به فکر مرده بودن یعنی چه ؟ ساختن قبر غلط است

 

۲۰۵        نیایش

 

۲۴۵و۲۴۷ مردم بی شخصیت ندای دیگران را منعکس می کنند

 

۲۴۶        قبض و بسط

 

۲۵۴        خود را گم مکن

 

۲۵۵        با بی وفایان به خدا نباید وفا کرد

 

۲۵۷        تواضع برای غیر خدا روا نیست – داستان پنج وسق خرما

 

۲۷۰       انهماک در معاصی تدریجی است و پایانش هلاکت است

 

۲۹۱        ستیزه با مربی – هیپی گری

 

۲۹۸        مبارزه با علت

 

۳۵۸        در مقابل حوادث باید آرامش را حفظ کرد

 

۳۶۷        بوسیدن قبور ائمه ( علیهم السلام )

 

۳۹۵       روح را فراموش نکنید

 

۴۴۱        فشارهای زندگی عظمت علی ( ع ) را روشن کرد

 

۴۵۱        مردیت بیازمای وان گه زن کن

 

۴۵۴        و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا

 

۴۷۵        ستاره در خوشی و ناخوشی اثر ندارد

 

۴۹۱        تاثیر کلام گوینده الهی

 

۶۲۳        به حرف مردم بی اعتنا باشید

 

جلد7

 

۲۰         آزادی یا آدم کشی

 

۲۱          آزادی و محبت

 

۲۲          دوستی و تواضع

 

۷۲          فدای دیگران شدن

 

۱۳۲        دید های مختلف عوالم را با اختلاف نشان می دهند

 

۱۹۲        قدرت روح که آدمی تحت تاثیر قرار نگیرد

 

۲۳۷        رد نظریه فروید

 

۲۵۹        تقلید بزرگان را هم اسیر کرده است

 

۲۹۷        عجله نکنید

 

۳۰۰       پرستش سنگ و مقام و شهرت

 

۳۰۲       در تحصیل علم تملق مذموم نیست

 

۳۰۶        برای به دست آوردن تعقل گاهی گذشت قرنی لازم است

 

۳۰۸        نظم عقلی زیبایی است

 

۳۱۰        انسان خود طبیعی نیست

 

۳۱۱        تازیانه کیفر اعمال

 

۳۱۳        تجرد روح

 

۳۳۰        توجه شدید به یک چیز، روح را از مسایل دیگر منصرف می کند

 

۳۳۳        بدن مثالی

 

۳۳۷        کدام عزلت مفید است

 

۳۴۵        تغییرات قلب

 

۳۵۷        افراط در شهوت همان قوه را نابود می کند

 

۳۶۷       تشخیص سایه از اصل در نتیجه ی رها کردن خودی

 

۳۷۸        شفاعت

 

۳۹۳        در مرگ دوستان چگونه ممکن است خوددار باشیم

 

۳۹۹        صبر

 

۴۱۲        آیا ممکن است از دعا بی نیاز شد

 

۴۱۸        رضای مانع اعتراض

 

۴۲۴        روح بزرگ ارواح را آبیاری می کند

 

۴۲۴        روح بزرگ از مردم نمی برد

 

۴۳۸        هدف داستان حضرت خضر و موسی

 

۴۴۳        فعالیت های روح و علم حضوری

 

۴۶۹        انعطاف پذیر باشید

 

۴۷۳        جهان برای انسان نماها طویله است

 

۴۸۵        حواس خمسه

 

۴۹۴        شرح حالات مختلفه  نماز

 

۴۹۵        سوال از چهار چیز : عمر – جوانی – مال – علم

 

۵۱۴        تشخیص مصداق – عقل

 

۵۱۶        زنجیر روح

 

۵۱۶        به من حیران شوید

 

۵۲۳        برای پیدا کردن هدف ، دنبال سایه خود ندوید

 

جلد8

 

۱۴          در کشور من سرنوشت تأثیر ندارد

 

۵۴          خصوصیات دعا

 

۷۰          کسی که مسخره هوای نفس است ، نمی تواند ظالم را از مظلوم تشخیص دهد

 

۱۱۰و۱۱۶ چرا خدا احتیاج به علت ندارد ؟

 

۱۲۴        باید دو بار زاییده شد

 

۱۶۰        کور دوربین و کر تیز شنو و برهنه دراز دامن

 

۱۹۲        حب جاه

 

۲۰۷        اسیر چاه طبیعت

 

۲۲۰        توبه شکن

 

۲۲۶        ردّ جبریون

 

۲۳۳        روح قوی به تعریف و تکذیب مردم کاری ندارد

 

۲۳۸        رد جبریون

 

۲۴۴        فال بدزدن بی اساس است

 

۲۵۳        پرستش غیرخدا

 

۲۸۳        نمی توان خود را شناخت

 

۲۸۷        جواب جبری ها

 

۲۹۱       ان الیسیر من الریاء شرک

 

۳۰۵       توجه مادی حجاب معنی است

 

۳۱۵       برای تکامل باید احساس نیاز شود

 

۳۲۸        تصوف چیست ؟

 

۳۳۳        قدرت خطری است

 

۳۶۶        مرگ و غائله  آن

 

۳۸۲        مرگ

 

۳۹۳        تجرد روح

 

۴۶۱       گفتار مادیین

 

۴۸۸        با ابزار انسانی نمی شود خدا را شناخت

 

۴۹۳        قبض و بسط روح

 

۵۶۱        رأس الدین النصیحة

 

۵۷۳       خودکشی

 

۵۸۰       حوادث آدم سازاست

 

جلد9

 

۹۳          افراد را مغرور نکنید

 

۱۰۰        ممکن است به بالا یا پایین برویم

 

۱۱۷        علت عزلت انبیاء

 

۱۲۹       کره اسب و مادرش

 

۱۳۷        تو چو عزم دین کنی با اجتهاد

 

۱۴۸       اصلها ثابت و فرعها فی السماء

 

۱۶۱        گوید ای اجزای پست فرشیم

 

۱۶۸        به هم خوردن محاسبات

 

۱۸۶       صعود شیاطین و سرکوب شدن آنها

 

۱۹۴       ضربه روحی حق الناس است

 

۲۰۱       دست انتقام الهی

 

۲۰۵       در تعلیم و تربیت انتقام نباید باشد

 

۲۱۳        نشان صدق ایمان

 

۲۹۵       درک کلی و معنای تجرید ذهن

 

۳۵۱        هماهنگی در ازدواج

 

۳۶۷        مربی نداریم

 

۳۷۲        اغنیا در گلخن حمام دنیا هستند

 

۳۷۹        عطر معنوی مادی را کلافه می کند

 

۴۲۱        با ترازوی عقل نمی شود خدا را سنجید تا بگویند چرا زمین بهشت نمی شود ؟

 

۴۵۷        و نفخت فیه من روحی

 

۴۶۲        در و دیوار بهشت روح دارد

 

۴۶۵       ابدیت را می توان درک کرد

 

۴۷۱        عمل مربی تربیت می کند

 

۴۹۵        اویس قرنی

 

۵۰۶        دست و پا بوسیدن

 

۵۱۰       دام درونی و دام بیرونی

 

۵۱۵        چشم چرانی

 

۵۲۳       قدرت مطلق وجود ندارد – ذوق سجده – پادشاهان جهان از بدرگی

 

۵۲۶        انسان بازیگر و تماشاگر

 

۵۳۳        می شود از درون خبر داد

 

۵۳۶        اطلاع از ضمیر دیگران ارزش ندارد

 

۵۴۵        موسیقی

 

۵۵۶        هر کس از دیگری بد می گوید از خودش بدی می گوید

 

۵۶۷        جمله ذرات عالم لشگرحق اند

 

۵۷۰        باید مستقل بود

 

۵۸۰        تعلیم و تربیت

 

۵۸۵        بستگی به دیگران غلط است

 

 جلد10

 

۲۹          خداپرستی با جاه پرستی جمع نمی شود

 

۴۳         در موقع خشم ، محبوب منفور می شود

 

۴۶         اگر آدمی روشن شود همه حقایق را درک می کند

 

۵۴          سجده برای غیر خدا غلط است

 

۱۰۷       حرص آدمی را فریب می دهد

 

۱۰۹        معبد باید با خلوص بنا شود

 

۱۲۱       مدح و ذم نباید در آدمی اثر کند

 

۱۲۱        کار نیکو و بد بعد از مرگ هم اثر دارد

 

۱۴۲        آدمی در هر حال پوچی زندگی را می فهمد

 

۱۶۶        نیم عمرت در پریشانی رود

 

۱۸۷        هر چه نفست خواست داری اختیار

 

۱۹۰        رفیق بد

 

۱۹۱        زشتی با اجبار انجام نمی شود

 

۱۹۸        شمشیر به دست زنگی نباید داد

 

۲۰۹        خود ما علت بدبختی هستیم

 

۲۱۳        خلایق سه گونه اند

 

۲۱۶        انسان بی خرد جان ها می کند

 

۲۲۶        نیمی عقل و نیمی هوی

 

۲۲۹        چاره ای غیر از پناه به ابدیت نیست

 

۲۳۴        خلوص علی ( علیه السلام )

 

۲۳۵        نامه  موجودیت ما چیست ؟

 

۲۴۱        دنیا مردم را موعظه می کند

 

۲۴۳        کسی که گول دنیا را خورده و آن را مذمت می کند

 

۲۴۴        از جهان دو بانگ می آید به ضد

 

۲۵۲        زاده ی دنیا چو دنیا بی وفاست

 

۲۵۳        ممکن است توجه به دنیا مایه ترقی شود

 

۲۸۸        ارتباط روح با لوح محفوظ

 

۲۹۵        کرم داخل سیب از خارجش خبر ندارد

 

۲۹۹        آدمی در جهان مانند کرم داخل سیب است ولی اگر خودش را فراموش کند به خارج محیط است

 

۳۲۰        جامعه سر می خواهد

 

۳۲۲        چرا بعضی از گوش ها کرند

 

۳۳۱        کلید زندان در دست خود ماست

 

۳۳۲        مسلما راه خلاصی هست

 

۳۳۷       راه خلاص زیاد کردن وسایل مادی نیست

 

۳۵۹        حرمت شراب برای همه است

 

۳۷۱        به کسی ایمان بیاورید که به خودش ایمان آورده باشد

 

۴۰۳        آدمی عالم را از دید خود می بیند

 

۴۰۵        تفسیر ابیات (هوای نفس حجاب می شود)

 

۴۱۰       حقایق عالم را نمی شود درک کرد

 

۴۲۸        صیقلی کن

 

۴۴۳        خانه برکن کز عقیق این یمن

 

۴۴۶        هدف از زندگی خوروخواب نیست

 

۴۶۱        انفجار روانی

 

۴۷۳        خرمن سوخته همه را سوخته خرمن خواهد

 

۴۷۶       آیا تخدیرومستی برای بشر ضرورت دارد ؟

 

۴۹۶        مشرق و مغرب چو تو بس دیده اند

 

۴۹۸        تکبر خطرناک است

 

۵۱۲        آیا عالم مسبوق به نیستی است ؟

 

۵۳۲       هنر برای هنر و هنر برای انسان متضاد نیست

 

۵۳۷       اندیشه را از کار نیندازید

 

۵۳۹       هیچ کسی با خدا خویشی ندارد

 

۵۴۴       گفت موسی را به وحی دل خدا

 

۵۴۷       من نخواهم رحمتی جز زخم شاه

 

۵۵۴       مفهوم انکار چیست ؟

 

۵۸۵       قلتی کان از قناعت وز تقی است - آن ز فقر و قلت دونان جداست

 

۵۹۷       علاقه به مادیات ، حجاب خود مادیات می شود

 

۶۱۳       باید قوا را جمع کرد

 

۶۱۹       توبه پیامبر ( ص ) چه معنی دارد ؟

 

۶۲۱       در دنیا خبری نیست

 

۶۲۲       به داد بیچارگان روحی برسید

 

۶۲۴       منصب تعلیم نوع شهوتی است

 

۶۲۷       از عقل نظری کاری ساخته نیست

 
نظر

«در زیر آسمان هیچ کاری به عظمت انسان‌سازی نیست»

علامه کرباسچیان
شبکه های اجتماعی
رایانامه و تلفن موسسه

info@allamehkarbaschian.ir - ۰۲۱۲۲۶۴۳۹۲۸

All content by Allameh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at Allameh Institute