برگزیده شرح و تفسیر مثنوی - قسمت اول

تاریخ ایجاد: ۱۴۰۲/۶/۲۵

تعداد بازدید:۲

برگزیده شرح و تفسیر مثنوی - قسمت اول

منتخب علامه کرباسچیان از کتاب شرح و تفسیر مثنوی علامه محمدتقی جعفری


برگزیده کتاب شرح و تفسیر مثنوی استاد علامه جعفری

(قسمت اول)

جلد۱

۱۹          مواظب باشید پاره پاره نشوید ( پاورقی)

۲۵          نقدینه عمر سکه به سکه از دست رفت

 

۴۳          آزادی روح با مادی بودن نمی سازد

 

۶۱          عشق، حرص و آز را از بین می برد

 

۶۳          عشق و تعلیم و تربیت

 

۶۹          آیینه بایستی نشان بدهد

 

۷۴          کارها را به خواست خدا واگذار کردن یعنی چه ؟

 

۷۹          گاهی حساب ها غلط از آب درمی آید

 

۸۳          حکمت نیایش با زبان

 

۹۱         گاهی هدف معین شده حقایق مهمتری را از یاد می برد

 

۹۳          از خداجوییم توفیق ادب

 

۱۲۷        این جهان کوه است و فعل ما ندا

 

۱۶۲و۱۶۳ صداهای فریبنده

 

۱۷۷       صدهزاران دام و دانه است ای خدا

 

۱۸۹        عارف از دنیا بی خبر است

 

۲۰۱و۲۰۲ بیداری باید مربوط به حق باشد

 

۲۰۸        توجه به رهبر

 

۲۴۶        ثنا گفتن بر دو قسم است

 

۲۵۶        عظمت جهان هستی

 

۲۷۶       انبیا در کار دنیا جبری اند

 

۲۷۷       جبر و اختیار

 

۳۱۳       در محیط فاسد هم می شود خود را ساخت

 

۳۲۲       امامت و خلافت

 

۳۳۱       به هرکس هر چیز را نباید گفت

 

۳۳۵       هم نشین بد – معنویت از بین رفته

 

۳۴۶       سنت نیکو و زشت

 

۳۵۸       بت درونی و بت بیرونی

 

۳۷۲       آثار تلقین روانی

 

۳۷۸       علم لدنی

 

۳۸۰        عیب جویی – ارحم ترحم

 

۳۸۵       تفسیر قانون طبیعی

 

۳۹۶        رقص روحی

 

۴۰۴        به نصیحت گوش کنید

 

۴۰۶        سرشت چیست ؟

 

۴۰۸        هم سنخ بودن های عاریتی زایل شدنی است

 

۴۱۰       لحظه به لحظه به ابدیت نزدیک می شویم

 

۴۱۶       بحث درباره ی قضا و قدر

 

۴۲۰       کوشش و توکل

 

۴۲۴       توکل با کار منافات ندارد

 

۴۵۱       ارزش مادیات

 

۴۵۳      در هر حال باید فیلسوف بود

 

۴۶۲        صورت پرست نباشید

 

۴۸۹و۴۹۲ عاقبت جوینده یابنده بود

 

۵۳۴       آرامش درونی و قیافه ظاهری

 

۵۴۱        قضا و قدر

 

۵۴۷        دشمنی انسان ها و حیوان ها

 

۵۸۷        باید به چاه پناه برد

 

۵۸۸        بزرگترین دشمن ما خودمان هستیم

 

۵۹۰       در حقیقت ما علت جنایت دیگرانیم

 

۵۹۹        تا از هوا نرهیم به جایی نمی رسیم

 

۶۰۳        راهنما پیدا می شود

 

۶۰۵        حدود تمایل به دنیا

 

۶۰۸        جهاد با نفس

 

۶۱۶       چشم واقع بین لازم است

 

۶۲۴       مقام جمع الهی

 

۶۲۵       هیبت الهی

 

۶۳۰        حال و مقام

 

۶۴۰        باید برای رفع تردید حرکت کرد

 

۶۴۱       جبر و اختیار عالی و خود برتر

 

۶۶۳        جبر و اختیار و سیم برق

 

۶۸۰        تحولات شگفت انگیز روح

 

۶۸۲        تاثیر انسان در انسان

 

۶۸۷       آیا باید در مقابل بدی بدی کرد ؟

 

۶۸۹        در زندان تن باید به مقاماتی رسید

 

۶۹۴        انسان ناچیز دارای ارزش عالی است

 

۶۹۶        شکست نخوردن در مقابل حوادث

 

۶۹۹        بی جا نباید حرف زد

 

۷۰۴       در علوم انسانی باید دقیق بود و با متخصصین مذاکره کرد

 

۷۱۰       باید اول زمینه ترقی را فراهم کرد

 

۷۱۶       شخصیت دادن به فرد مورد تربیت

 

۷۱۷        مدتی باید گوش بود

 

۷۳۹        نباید دریغ خورد

 

۷۴۲        روح خود را بسازید

 

۷۴۴        روح چراغ فروزان ابدیت است

 

۷۵۰       بنده ی بنده ی خود نشوید

 

۷۵۵        شخصیت را نفروشید

 

۷۷۶       بالا و پایین معنا ندارد

 

۷۸۱       لحظه ای چند شرح گل را کنار بگذارید

 

۷۹۰       برای تن آسایی دنیا را بی هدف می دانند

 

۷۹۵       خود را نشان ندهید

 

۷۹۷        از رویدادهای جهان باید استفاده کرد

 

۸۰۰        مضرات تعظیم خلق و انگشت نما شدن

 

۸۰۳        فریب دنیا را نباید خورد

 

۸۰۴        گول مداحان را نخورید

 

۸۰۹        این همه گفتیم لیک اندر بسیج

 

۸۱۰        علم بشر ناقص است

 

۸۱۵        همواره در روح انسان بهاری و خزانی است

 

۸۲۳        سنگ آسا نباشید

 


 جلد۲

۱۳          عرفان مثبت

 

۱۹          موسیقی

 

۴۷          انسان بین دو بی نهایت

 

۶۴          حدوث و قدم عالم

 

۷۴          تجرد روح

 

۸۷          پرظرف بودن

 

۹۱          لذایذ فناپذیرند

 

۱۱۰        رهبران الهی عامل بقای انسان ها هستند

 

۱۲۳و۱۲۶ قیمت عمر

 

۱۲۹        تاسف بر گذشته غلط است

 

۱۳۳       خودپرستی

 

۱۴۵        اندوخته عمر

 

۱۵۵-۱۵۶ سالوس

 

۱۶۲        چاره اندوه

 

۱۶۴       افراط خطرناک است

 

۱۶۷       غصّه بیجا

 

۱۷۷        تجمل روپوش ظاهری است

 

۲۰۱        ظن بر عقلا غالب می شود

 

۲۰۳        عصبانیت

 

۲۱۱        خودپرستی

 

۲۲۴        بت تراشی و مرید بازی

 

۲۶۶و۲۶۹ نماز

 

۲۷۸        حبک للشی ء یعمی و یصم

 

۲۷۹        عظمت روح

 

۲۸۲       شک و تردید

 

۳۰۸        جود و بخشش

 

۳۲۸        محدودیت فکر

 

۳۴۲        پیرو شخصیت ها نشوید

 

۳۴۶        علوم ظاهری بی فایده است

 

۳۹۸        تقرب از راه حق

 

۴۵۷        خدا محتاج عبادت ما نیست

 

۴۶۳        خودپرستی

 

۴۷۸        ایمان به قیامت

 

۴۷۹        شب زنده داری

 

۵۰۸       خودپرستی

 

۵۱۲        خودپرستی

 

۵۲۱        خودپرستی

 

۵۵۶        دفاع از عقیده

 

۵۷۰        شهوت و غضب

 

۵۸۱        بدبین نباش

 

۵۹۱        بلوغ و رشد عقلی

 

۷۱۱        خلوص

 

۷۱۲        صرف مال

 

۷۲۰        جمع بین صفات متضاده در نتیجه عظمت روح

 

۷۲۲        تنها علم برای آدمی نتیجه نمی دهد

 

۷۴۵        کوه صفت باشد

 

۷۵۵        کوه صفت باشد

 

۷۵۸       رشد شخصیت

 

۷۶۰       رشد شخصیت و مرگ

 

۷۶۸        شماتت گناهکاران

 

۷۸۹        جنگ های پیغمبر ( ص ) فقط هزار کشته

 

۷۹۶        افتخار نباید کرد

 

۷۹۸        با توجه به مادیات منکر کمالات نباید شد

 

۸۰۰        زندگی حیات مادی نیست

 

۸۱۳        نبات ، حیوان ، انسان

 

۸۲۷        شرک در کارها نداشته باشید

 


 جلد۳

۲۵۲        تقلید

 

۳۰۷        تقلید

 

۳۰۹        تقلید

 

۴۵۴        عیب را باید به دیگران بگویند

 

۴۸۵        لطف

 

۶۰۰        جوانی

 

۶۰۶        قدر عمر

 

۷۰۲        حشر به صورت صفات

 

۷۲۶        اهم و مهم

 


 جلد۴

۷۱         آزادگی

 

۱۸۰        تجرد روح

 

۲۵۳       استقلال

 

۲۵۷        خنده

 

۲۷۳        خنده و گریه

 

۲۷۵       سنخیت

 

۲۷۶       خود طبیعی

 

۳۱۹       عذاب الهی

 

۳۵۱       خواستن

 

۳۵۹       ضربه های روانی

 

۳۷۳       عدل الهی

 

۴۳۴       تعلیم و تربیت

 

۴۷۵       تعلیم و تربیت

 

۴۹۴       تفاوت انسان ها

 

۵۱۰       رفاقت با نادان

 

۵۵۸       معاشرت با احمق

 

۵۶۰        استقلال

 

۵۶۷       عیادت بیمار

 

۶۰۲        استقلال

 

۶۲۸       خواب

 

۶۴۲       نفس

 

۶۷۸       دیوانگی

 

۶۹۰و۶۹۸ رهبرشناسی

 

۷۱۰        تعلق

 

۷۱۶       علم ساختگی

 

۷۵۲        دیوانگی

 


 جلد۵

۴۶        زمین چیست ؟ - بی اعتباری دنیا

 

۶۶          محبت

 

۱۲۶        عظمت علم

 

۱۶۰        زشت و زیبا

 

۱۹۴       بازی کودکان

 

۱۹۸        رهبر

 

۲۰۳        شیطان

 

۲۲۹        هدف در کار باید خدا باشد

 

۲۴۹        حب الشی یعمی ویصم

 

۲۷۸        علم با غرض ورزی

 

۳۱۸        خشت کج

 

۳۵۲       تعلیم و تربیت

 

۳۶۵و۳۶۶ گم شده انسان

 

۳۸۰       ترکیب انسان از دو عنصر

 

۳۹۴        خدای ساخته شده بشر

 

۳۹۸       گول زدن نفس

 

۴۲۰        تأثرات بی جا

 

۴۲۴        دالان صبر

 

۴۲۶        تمام توجه به اسافل

 

۴۴۳        مکر

 

۵۰۶        غوطه وری در مادیات

 

۵۱۲        زنگار گناه

 

۵۱۹        غذای حلال

 

۵۲۱        استقلال

 

۵۲۲        حمل به صحت

 

۵۳۰        عبودیت و معنای خلاف آزادی

 

۵۳۲       جهالت و استفهام

 

۵۴۵        تمام توجه به اسافل

 

۵۴۶       پیامبر باید الهی باشد

 

۵۵۵       از خود پر و بال برویانیم

 

۵۶۶        از آثار، پیامبر را می شود شناخت

 

۶۱۶        عمیت عین لا تراک علیها رقیبا

 

۶۳۰       انخمار در مادیات
نظر

«در زیر آسمان هیچ کاری به عظمت انسان‌سازی نیست»

علامه کرباسچیان
شبکه های اجتماعی
رایانامه و تلفن موسسه

info@allamehkarbaschian.ir - ۰۲۱۲۲۶۴۳۹۲۸

All content by Allameh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at Allameh Institute