برگزیده شرح نهج‌البلاغه - قسمت اول

تاریخ ایجاد: ۱۴۰۲/۶/۲۵

برگزیده شرح نهج‌البلاغه - قسمت اول

عناوین منتخب استاد علامه کرباسچیان از کتاب ترجمه و تفسیرنهج البلاغه استاد علامه جعفری


برگزیده ی شرح نهج البلاغه 

قسمت اول

* شماره صفحه بر اساس چاپ دفتر نشر فرهنگ اسلامی 

 

جلد ۱

۴           رسالت انسانی

۲۳          هیچ موقعیت تثبیت شده ای نمی تواند انسان را در خود خلاصه کند

۲۶          نداهای وجدان می گوید انسانیت موجود است – مولوی جواب فروید را داده است

۳۵           صفاتی در انسان است که می فهماند غیر از جسم چیز دیگری دارد

۴۰          بعد غیرمادی انسان

۴۲           رسالت انسانی فقط باید از طرف غیب باشد

۴۶           اگربچه ها را بخواهند از گل بازی منع کنند مشکل است – خلق اطفال اند جز مرد خدا دررسالت انسانی گاهی وقفه ای پیدا می شود که خود آن وقفه وسیله پیشرفت است

۴۷            اگراحاطه  به موضوعی پیدا شد اسیر آن نمی شویم واتصال به خدا پیدا می شود

۵۵           رسالت انبیاء

۵۷            در علوم طبیعی به قرآن نباید مراجعه کرد

۶۰             جهان، واقعیت دارد پس انسان موجود واقعی است ورسالتی دارد

۶۲             جهان معلول تصادف نیست – آشنا ساختن انسان با خویشتن

۶۳             احترام به ذات انسان شرط توفیق در رسالت انسانی است

۶۳            تعهد انسانی برین

۶۴            تعدیل خود طبیعی

۶۶            رها ساختن انسان از کابوس جبرهای نمایشی وتقویت اختیار

۷۴            وسیله وهدف

۸۰           اشتباه در وسیله وهدف

۸۱            برای تهیه یک صفحه کاغذ نباید نیروی زیاد مصرف کنیم

۸۳            انسان ها در انتخاب هدف دو دسته اند

۸۸            حیات ، اصیل ترین هدف هاست

۹۰            گاهی حیات را باید فدا کرد

۹۶            هدف ها را دیر انتخاب کن ولی خوب انتخاب کن

۹۷            راه منطقی انتخاب هدف ووصول در میان حلقه های زنجیری عوامل جبری

۱۰۷           آشنایی با خود برای زیستن باخود وتفسیر از خود بیگانگی

۱۱۱           از وقتی که من مورد آگاهی می شود

۱۱۵           خود باختگی : خود را در دیگران دیدن

۱۱۷           خود را از دست دادن معامله ای

۱۱۹           نوع دوم عامل تقلید و عکس برداری از دیگران

۱۲۰           هضم نکردن قدرت ها وامتیازاتی که در خود وجود دارد

۱۲۲           خود هشیاری های والا را از دست ندهیم

۱۲۶           آیا برای این کوشش عاملی لازم است ؟

۱۲۸           اختلاف عقلا در این که آیا بشر ذاتا خوب است یا نه؟

۱۳۳           آدم از خود بیگانه با تماشای سفالی در موزه خوشحال می شود

۱۳۴           اگر انسان خودش را بشناسد لحظه ای از کمال نمی ایستد

۱۴۱           فطرت عبارت است از جریان طبیعی وقانونی نیروهایی که در انسان به وجود می آید

۱۴۶           اکثرآثار علماء علوم اجتماعی حقه بازی است  

۱۵۱          احساس تعهد برین

۲۱۶           باید فقط راه حق را پیدا کنیم وغیر از آن راه را نرویم

۲۱۷           خلاف ها علتش یا عجز است یا ستم گری

۲۱۹           تمام حرکات یک انسان سرمشق قانون است

۲۲۱           دین گاهی وسیله تخدیر می شود

۲۲۹           چون خودرا فریب نداده ام از هیچ کس فریب نخورده ام

۲۳۳           خودداری سازنده در بقای وحشت ویرانگر

۲۳۶           بینایی درونی ویقین ربانی مافوق همه امتیازات

۲۳۸           باید با چشمی که شایسته دنیاست به او نگاه کرد

۲۴۳           نقطه مرکزی من کدام است؟

۲۴۵           سپری با کفایت تر از وفا نمی دانم

۲۴۵           کسی که بداند سرنوشت نهایی او چیست ، حیله گری به راه نمی اندازد

۲۴۸          برای تبه کاری های خود، اصل وقانون نتراشیم

۲۵۲           آثار وجودی انسان های بزرگ دنیا را نگه داشته

۲۵۵          همه چیز از خداست

۲۵۸           فقط خدا باید حفظ کند

۲۵۹           امتیازات امانت خداست اگر منتقل نکنیم مسئولیم

۲۶۴           بدبینی ، خود انسان را هلاک می کند

۲۶۶           حق تعلیم مردم

۲۷۶           خط مستقیم در میان خطوط دیگر

۲۸۱           جمعیت زیاد فایده ندارد

۲۸۴           سستی برای چه؟

۲۹۵          ناخودساخته – خودساخته - خداساخته

 

جلد ۲

۲۴           فرار از هشیاری ها

۳۴           وکمال معرفته التصدیق به مراتب یقین

۳۷           افراد ناپاک عقاید خود را به دیگران تحمیل می کنند

۴۲            علاقه به دوستان خدا شرک نیست

۵۵           توحید با هوی پرستی سازگارنیست

۶-۸۴           خدا پیش از آغاز خلقت کجا بود؟

۸۸           ابداع بی سابقه وانکارهیولی

۹۴          موجودات در مجرای طبیعی خود می افتند

۱۱۶           علم پرستی غلط است

۱۲۴           خلقت انسان و رد نظریه داروین

۱۳۷           دلائل تجرد روح

۱۴۲           تأثیروتأثرمن وموجودیت مادی انسان – روح کامل به فکر دیگران است

۱۷۱           چرابعضی افراد پیامبرمی شوند

۱۸۷           عقل ووجدان برای ارشاد مردم کافی نیست

۲۰۴           تنها به خواندن قرآن نباید قناعت کرد

۲۱۵           هدف زندگی

۲۶۴           خود گم کردگان حیران

۲۶۶           بهترین جایگاه با بدترین همسایگان

۲۶۷           اشتباه در تشخیص بیچارگی

۲۶۹           جامعه ای که از مسیر خود خارج شده است

۲۷۱           محبت اهل بیت (ع) برای نزدیکی نسبی نیست

۲۸۱           ارتباط علت با معلول

۲۸۲           عظمت مقام اهل بیت (ع) وناسپاسی مردم

۳۱۷           انسان رشد یافته جامعه را ازخود می بیند

۳۲۰           قلب اجتماع اختلال جامعه را حس می کند

۳۳۰           بالاخره حرف بی اثر نیست

 

جلد ۳

۱۲            تربیت استعداد ها عوامل درونی و بیرونی

۱۸           رُبط جنانٌ لم یفارقه الخفقان- دل و یاد خدا

۲۶           بیعت آزاد با امیرالمومنین

۳۴           عشق به یک موضوع همه حقایق را فراموش می کند

۵۶           حیات درمنطقه ارزش ها - هدف باید عالی باشد

۵۸           علی (ع) از چه می ترسد ؟

۶۸            ثبات حق و زوال باطل

۷۳           تعلیم وتربیت

۷۳           من وثق بماء لم یظما – اضطراب روح کشنده است

۸۰            فتنه ها در دوران زندگی

۸۸            معنای روشن فکر

۱۰۸           فوائد اتحاد

۱۱۳           انسان و افتخارومباهات های او

۱۲۳           پیش ازطی مقدمات به نتیجه نمی رسیم

۱۲۶           حیات فوق زندگی ومرگ

۱۲۹           مرگ از دیدگاه علی(ع) شربت گوارایی است

۱۳۰           برلبش قفل است ودردل رازها

۱۴۱           عوامل هشداردهنده وسیله تخدیر

۱۴۳           حق وباطل آشتی نمی کند

۱۷۹          کسی که قدرت عمل دارد هیاهونمی خواهد

۱۸۱           درتعلیم وتربیت مقداری احساس لازم است

۱۸۲           جمعیت های تفاعل یافته جز ویران گری قدرتی ندارند

۱۹۴           آدمی فریب نمی خورد مگر آن که خودش ، خودش را فریب دهد

۲۲۳           اتحاد انسانی بین افراد مخصوص

۲۵۶           عدالت درجهان هستی

۲۵۸           انسان ها از عدالت فرارمی کنند

۲۶۱           عشق به عدالت بدون عشق به حیات معنی ندارد

۲۶۲          عدالت منها نمی کند بلکه اضافه می نماید

۲۶۹           تربیت دینی کودکان

۲۷۱           باید همیشه قائم به قسط بود

۲۸۵           سقوط تمدن ها

۲۹۲           دین افیون جامعه نیست

۲۹۷           ارزش و کالا واندیشه  مردم را پایمال نکنید

۲۹۹           و من ضاق علیه العدل فالجورعلیه اضیَق

۳۱۲           مواظب سخن خود باشید

۳۱۴           عمل و عکس العمل - عالم دیگری برای جزا هست

۳۱۸           چرا اسلام قدرت اولیه خود را نتوانست حفظ کند؟

۳۲۷           کتمان حقیقت

۳۳۷           تقوی خویشتن داری است

۳۳۸          هدف های اعلای تقوی از دیدگاه قرآن

۳۴۳           اکثریت باطل وباطل گرایان

 

جلد۴

۱۱            باید روح را از هوا وهوس حفظ کرد

۱۳           فقط باید کوشش کرد

۲۳           دوبال ایمان وعمل - ازحلوا حلوا دهان شیرین نمی شود

۳۰           انسان دیر شناخته می شود

۳۵           محبت واقعی الهی

۳۷          محبت تولستوی

۳۹           انسان محبوب اصیل است

۷۹           هدف نباید مال و... باشد

۱۰۴           کار فکری درراه تعلیم وتربیت

۱۴۵          طبیعت آدمی نه خیر است ونه شر - آدمی از راه تعلیم و تربیت اصلاح می شود

۱۴۸           عقاید اسلامی حد وسط است

۱۴۸           تعلیم وتربیت : گفتار افلاطون

۱۵۳           آن چه را که نداریم ادعا نکنیم  

۱۵۷           من أبدی صفحته للحق هلک -  ستیزه با حق

۱۵۹           وکفی بالمرء جهلا ان لا یعرف قدره

۱۶۳           لا یهلک علی التقوی سنخ اصل

۱۶۴          فاستتروا فی بیوتکم

۱۶۷           واصلحوا ذات بینکم

۱۶۹          والتوبة من ورائکم

۱۷۳           شرازطرف خدانیست

۱۸۶           پول مایه هلاکت است

۱۸۸           خودمحوری اعتدال نمی شناسد

۱۹۲           دنباله روها

۲۰۵           عم بما فی عقد الهدنة

۲۱۰           مال اندوزان

۲۲۶           مداحی خطرناک است

۲۳۱           فریاد از دست مردم نادان

۲۵۵           شورای قضایی

۲۵۵           اعتراض به احکام اسلام : تعدد زوجات و قطع دست سارق

۲۵۸           قانون گزار باید خدا باشد

۲۹۸           جهان اسرارآمیزپس ازمرگ وحسرت های شدید

۳۰۹           رسالت جزیی : همه باید ارشاد کنند

 

جلد۵

۴           اثبات نظم در جهان

۱۰           تخففوا تلحقوا

۱۸           پیروان شیطان

۱۹           راد مردان و نامردان

۴۹           قدرت دیگران علت رشک نباید بشود

۵۲           تن به پستی ندهید

۵۵           احدی الحسنیین

۶۰            مال و فرزند به خودی خود منشا اثر نیست

۶۱           مال وفرزندان

۶۳            ترس ازخدا

۶۷            ریا اعمال را فاسد می کند

۷۴            مبدا ومنتهای حرکت مادی ومعنوی بشر

۸۰            کمک به خویشان

۸۱            فایده راستگویی

۸۵            خواص نیکی به خویشاوندان

۸۷            به تاخیرافتادن مرگ

۹۵            راهی را پیش گیریم که خدا معین کرده است

۱۰۴           قیام برای خدا وشرایطش

۱۲۸           نتیجه اتحاد

۱۶۵           فردی که دیگری را تحمل می کند قوی است

۷-۱۶۶           علت اساسی سقوط تمدن ها ومعنای ستم

۱۸۴           خودخواهی یا فلسفه ماکیاولی

۲۱۶           تعلیم و تربیت

۲۵۱           یک معامله خسارت بار

۲۶۱           جهادچیست؟

۲۷۳           آیا دین اسلام با شمشیر پیش رفته است

 

جلد۶

۴۳           حق حیات مطلق است

۴۴           با حق نمی شود بازی کرد

۴۸           قطب ذاتی حق باید به کاربیفتد

۵۳           حق با قدرت ، جنگ ندارد

۸۱           منطقه ممنوعه

۱۰۸           قدرت مانع خون ریزی است

۱۱۴           اراده بر همه چیز غالب است

۱۱۸           احساسات خام وتصعید شده

۱۲۲           احساسات تصعید شده

۱۵۱           عمربه عقب برنمی گردد

۱۵۶           زندگی یعنی حرکت به طرف انسانیت

۱۵۸           پیش از مرگ پاک شویم

۱۶۳           آرزو چون قشرباریکی از نفت است

۱۶۴           عمل در خوشی وناخوشی

۱۶۹           ترس عامل دین داری نیست

۱۷۵           در این درگه شبی بیدارباشید

۱۷۷          حق شکست خوردنی نیست

۱۷۹          درکشتی دنیا توشه ای برای سرنوشت نهایی برداریم

۱۸۱           آرزوهای دراز- ان اخوف ما اخاف علیکم

۲۳۷           اشتیاق ذاتی عامل شناخت

۲۳۸           اخلاق عامل شناخت

 

جلد۷

۶           علی(ع) وابن مجلم وقصاص قبل از جنایت

۹           خطر پذیرش محض آموزشی وراه چاره آن

۲۶           اکثریت مردم مقلدند

۴۳            فرضیه را واقع نپندارید

۵۰           شناخت های تعبدی غیراز تقلید است

۶۵           روشن بینی وروشن فکری

۱۲۲            آفات شناخت وعلم زدگی

۱۲۷            شناخت واقعیات با خود محوری سازگار نیست

۱۲۹            نظر به آیات الهی : تجزیه و ترکیب

۱۳۸            آثار بد جدال

۵-۱۴۳           در ذات خدا فکر نکنید واز عقل کاری ساخته نیست : آقای آفتاب

۱۴۹           دنبال معرفت بروید: یا علی اذا تقرب الناس

۱۶۹            کتمان حقایق حق الناس است

۵-۱۷۴       به علم عمل کنید وانسان بسازید

۱۷۷            اگر بیدار نباشیم ، دیگران که بیدارند ما را بیچاره می کنند

۱۸۱            درمقابل هوی پرستان وصوفی منش ها عالم ربانی ارزش دارد

۱۸۳            خودشناسی و خدا شناسی

۱۸۸            کسانیکه باطل را آرایش می دهند بعد می گویند در آن موقع شرایط این طور بود

۲۰۰            انسان غافل از حیوان پست تر است

۲۰۴            تابع اکثریت نباید شد

۲۰۹            تابع حرف مردم نباید شد

۲۲۶            وظیفه عالم و متعلم

۲۲۹            الحکمة ضالة المومن فخذ الحکمة ولومن اهل النفاق

۲۸۲           عقل ، آدمی را به همه ی کمالات دعوت می کند

۲۸۵           علت محروم ماندن عده ای از درک حقایق

۲۸۶            دل و ابعاد آن

 

 
نظر

«در زیر آسمان هیچ کاری به عظمت انسان‌سازی نیست»

علامه کرباسچیان
شبکه های اجتماعی
رایانامه و تلفن موسسه

info@allamehkarbaschian.ir - ۰۲۱۲۲۶۴۳۹۲۸

All content by Allameh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at Allameh Institute