مصاحبه با دکتر مهدی دوایی

تاریخ ایجاد: ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

مصاحبه با دکتر مهدی دوایی

زندگی و زمانه علامه کرباسچیان | قسمت سیزدهم | دکتر مهدی دوایی

نظر

«در زیر آسمان هیچ کاری به عظمت انسان‌سازی نیست»

علامه کرباسچیان
شبکه های اجتماعی
رایانامه و تلفن موسسه

info@allamehkarbaschian.ir - ۰۲۱۲۲۶۴۳۹۲۸

All content by Allameh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at Allameh Institute