جناب آقای محمدحسین صفارهرندی

تاریخ ایجاد: ۱۴۰۱/۴/۲۹

جناب آقای محمدحسین صفارهرندی

زندگی و زمانه علامه کرباسچیان فصل دوم | قسمت پنجمتیزر گفت‌وگو با جناب آقای محمدحسین صفارهرندی

زندگی و زمانه علامه کرباسچیان | قسمت پنجم: محمدحسین صفارهرندی
نظر

«در زیر آسمان هیچ کاری به عظمت انسان‌سازی نیست»

علامه کرباسچیان
شبکه های اجتماعی
رایانامه و تلفن موسسه

info@allamehkarbaschian.ir - ۰۲۱۲۲۶۴۳۹۲۸

All content by Allameh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at Allameh Institute