آيت الله جعفر سبحانی

تاریخ ایجاد: ۱۴۰۱/۴/۲۹

آيت الله جعفر سبحانی

علامه کرباسچیان از نگاه یاران» فصل یک | قسمت چهارمتیزر قسمت چهارم - علامه از نگاه یاران -آيت الله جعفر سبحانی

از نگاه یاران - قسمت چهارم: آیت الله جعفر سبحانی
نظر

«در زیر آسمان هیچ کاری به عظمت انسان‌سازی نیست»

علامه کرباسچیان
شبکه های اجتماعی
رایانامه و تلفن موسسه

info@allamehkarbaschian.ir - ۰۲۱۲۲۶۴۳۹۲۸

All content by Allameh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at Allameh Institute